២០១៩

សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលរីកចម្រើនលឿនជាងគេ នៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ 2018

ថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី បានទទួលពានរង្វាន់ជា "ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលរីកចម្រើនលឿនជាងគេនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2018" ឬ "Fastest Growing Life Insurance Company 2018" កាលពី ថ្ងៃទី 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Global Banking and Finance Review ។

ដោយ សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី

២០១៧

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនូវផលិតផល SMILE គម្រោងការសិក្សា ១៥/១៥ និង ១០/១០

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួមគ្នារវាង កាណាឌីយ៉ា អ៊ីនវេសមេន ហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត មឿងថៃ ឡាយហ្វ៍ (Muang Thai Life Assurance PCL) ពីប្រទេសថៃ ។

ដោយ សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី