ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈធនាគារ កាណាឌីយ៉ា គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
ឈ្មោះគណនី: Sovannaphum Life Assurance Plc
លេខគណនី. ០០១០០០៣៣៣៣៥៧៧
លេខទូរស័ព្ទ: ១៨០០ ២១២២ (ឥតគិតថ្លៃ)


ភ្នាក់ងារ តារាផេ

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទតារាផេ (DaraPay App) ឬភ្នាក់ងារតារាផេដោយឥតគិតថ្លៃ គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
លេខទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៨៩ ៨០៩ / ០៨១ ៧៩៩ ៨៨៨


ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
ឈ្មោះគណនី: Sovannaphum Life Assurance Plc
លេខគណនី. ៦២០០០០០០០៦៨៨
លេខទូរស័ព្ទ: ១៨០០ ២១២២ (ឥតគិតថ្លៃ)


ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
លេខកូដក្រុមហ៊ុន: ២១២២
លេខទូរស័ព្ទ: ០៧០ ៩៩៩ ៦៣៩ / ០៨៩ ៩៩៩ ៦៣៩


ភ្នាក់ងារវីង

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈភ្នាក់ងារវីង គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
លេខកូដក្រុមហ៊ុន: ៩០០៩
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៩៩ ៤៨៩ / ០២៣ ៩៩៩ ៩៨៩